YO KOBAYASHI
YO KOBAYASHI
AUTOMOTIVE DESIGNER

YO KOBAYASHI

AUTOMOTIVE DESIGNER

+39 345 783 3254
yoxkobayashi
hotmail.com